Toyota Yaris Ativ 2022

Toyota Yaris Ativ รุ่น 1.2Sport ไม่มีกล้องมองหลังมาจากโรงงาน

สามารถเพิ่มกล้องมองหลังให้ภาพออกจอเดิมรถได้