Suzuki Swift '18-22

ติดตั้งอุปกรณ์ดังต่อไปนี้


  1. ชุดสายกล้องมองหลัง สำหรับ Suzuki
  2. กล้องมองหลัง 

รถ Suzuki Swift ต้วท็อปที่มีจอมาให้จากโรงงาน สามารถติดตั้งกล้องมองเพิ่มเติมได้ โดยใช้ปลั๊กตรงรุ่น ไม่ตัดต่อสายไฟ